Tenamp Slot Cars
Slot.it CA41D Toyota 86C - #35 Minolta. Toms: 24th place, Fuji 1000 Kilometres 1986. Toshio Suzuki / Hitoshi Ogawa / Kaoru Hoshino